Bijlagen

Bijlage I Totaaloverzicht meerjarenbegroting

Deze paragraaf presenteert een totaaloverzicht van de baten en lasten van alle programma's samen over de jaren 2021 tot en met 2025. Allereerst toont de tabel de totale baten en lasten per programma exclusief verrekeningen met reserves. Aan het eind worden de totalen met de reserves verrekend, waaruit het resultaat na bestemming voortvloeit.

Bedragen x € 1.000

Programma's

2021

2022

2023

2024

2025

Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)

1. Gezond en actief Venlo

73.796

67.392

69.831

71.038

70.828

2. Leefbaar Venlo

46.858

45.419

55.647

46.769

46.632

3. Grenzeloos Venlo

2.812

3.073

3.073

2.863

2.863

4. Welvarend Venlo

13.394

5.792

15.862

1.423

1.424

5. Centrumstad Venlo

8.814

24.901

19.741

4.180

4.277

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

2.690

1.331

3.570

3.570

3.570

Algemene middelen

297.225

308.920

294.162

286.761

281.442

Totaal baten begroting

445.589

456.829

461.886

416.604

411.037

Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)

1. Gezond en actief Venlo

253.243

237.590

235.593

234.994

235.249

2. Leefbaar Venlo

87.196

90.275

98.051

89.161

89.275

3. Grenzeloos Venlo

3.589

2.186

2.274

2.414

2.664

4. Welvarend Venlo

19.925

10.727

20.404

6.438

6.390

5. Centrumstad Venlo

23.135

37.788

31.558

16.041

16.172

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

6.254

4.558

6.296

6.208

6.151

Algemene middelen

55.035

70.522

67.174

58.650

53.769

Totaal lasten begroting

448.377

453.647

461.350

413.906

409.671

Resultaat programma's (voor bestemming)

-2.788

3.182

536

2.698

1.366

Onttrekkingen aan reserves

1. Gezond en actief Venlo

1.350

424

220

220

220

2. Leefbaar Venlo

4.049

5.983

4.276

4.097

4.154

3. Grenzeloos Venlo

1.414

4. Welvarend Venlo

1.100

48

5. Centrumstad Venlo

413

375

7.371

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

1.276

2.163

300

Algemene middelen

17.018

5.983

2.575

517

8

Totaal onttrekkingen aan reserves

26.620

14.975

14.743

4.834

4.382

Toevoegingen aan reserves

1. Gezond en actief Venlo

1.300

399

399

399

399

2. Leefbaar Venlo

4.338

10.775

1.207

1.533

433

3. Grenzeloos Venlo

250

4. Welvarend Venlo

70

33

70

70

70

5. Centrumstad Venlo

2.056

2.334

9.626

2.148

2.305

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

500

200

300

Algemene middelen

15.318

4.293

3.554

2.997

2.528

Totaal toevoegingen aan reserves

23.832

18.034

15.157

7.146

5.736

Totaal verrekening met reserves

2.788

-3.058

-414

-2.312

-1.353

Totaal resultaat Programmabegroting

0

124

121

386

13

Bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal baten na bestemming

472.209

471.805

476.628

421.438

415.419

Totaal lasten na bestemming

472.209

471.681

476.507

421.052

415.406

Totaal resultaat Programmabegroting

0

124

121

386

13

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2021 08:35:05 met de export van 11/17/2021 08:30:05