PROGRAMMA'S EN ALGEMENE MIDDELEN

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

Kernopgave van het programma is Venlo een toekomstbestendige gemeente te laten zijn die kansen benut in de energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. Dit realiseren we in verbinding met andere gemeentelijke opgaven, zoals bijvoorbeeld de bebouwde omgeving of mobiliteit. Zo kent dit programma een nauwe verbinding met andere programma's en daarmee dragen meerdere voorstellen in andere programma's bij aan de benoemde doelstelling.
De basis van de opgave ligt in verlengde van het rijksbeleid en in bijzonder het nationale klimaatakkoord waaraan Venlo ook haar bijdrage levert. De klimaatopgave kent een uitvoeringstijdvak tot 2050 waar jaarlijks activiteiten uit voortvloeien. Naast deze opgave werkt Venlo ook aan het waarborgen van de wettelijke opgave van milieubeleid op terrein van water, bodem en lucht.
Doel daarbij is ook een brede beweging en eigenaarschap in de Venlose samenleving en regio tot stand te brengen, die uit eigen initiatief een bijdrage levert aan de klimaatopgave. Daarmee is het geen puur gemeentelijke opgave maar een brede maatschappelijke beweging van inwoners, bedrijven en ketenpartners. Dit is onder andere zichtbaar in de doelen en ambities zoals deze voor dit programma benoemd zijn in het klimaatakkoord. Daarmee geven we uitvoering aan:

  • Doorontwikkelen klimaatwijkakkoorden
  • Bewustwording en draagvlak creëren bij inwoners en andere Venlose partners leidend tot gedragsverandering en actief handelen op het gebied van verduurzaming (Morgen in Venlo, Woning van Morgen en Duurzaamheidsloket)
  • Blijvende inzet op wettelijke opgaven op het gebied van milieukwaliteit

De nationale opgave vanuit het klimaatakkoord is een reductie van 95 % CO2 uitstoot in 2050 om daarmee de opwarming van de aarde beperkt te houden tot 1,5 graad Celsius. De afzonderlijke deelprogramma’s dragen bij aan het reduceren van de temperatuurstijging waardoor reductie van CO2 uitstoot een belangrijke parameter is voor het bepalen van een succesvolle doelrealisatie programmabreed.
Het programma Duurzame en circulaire hoofdstad bestaat uit drie programmalijnen met eigen subdoelstellingen en indicatoren. De drie programmalijnen zijn: energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. In de communicatie naar inwoners gebruiken we steeds vaker de termen: nieuwe energie, nieuwe natuur en nieuwe gebruik.

Bedragen x € 1.000

Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

2022

2023

2024

2025

Circulariteit

Baten

757

300

Lasten

2.174

1.609

1.309

1.257

Subtotaal Circulariteit

-1.417

-1.309

-1.309

-1.257

Energietransitie

Baten

692

408

408

408

Lasten

1.283

995

966

962

Subtotaal Energietransitie

-591

-587

-558

-554

Klimaatadaptatie

Baten

2.045

3.162

3.162

3.162

Lasten

1.301

3.992

3.932

3.932

Subtotaal Klimaatadaptatie

744

-830

-770

-770

Totaal saldo Programma

-1.264

-2.726

-2.638

-2.581

Investeringsvoorstellen

Bedragen x € 1.000

Programmalijn

Krediet

Voorportaal

2021

2022

2023

2024

2025

Circulariteit

Energietransitie

Klimaatadaptatie

Totaal programma 6

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

4.758

1,0 %

Baten

3.494

0,7 %

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2021 08:35:05 met de export van 11/17/2021 08:30:05