PROGRAMMA'S EN ALGEMENE MIDDELEN

5. Centrumstad Venlo

Onze ambitie in het programma ‘Centrumstad Venlo’ is om Venlo het bestuurlijk, cultureel en economisch kloppend hart te maken van de regio. De centrumfunctie van Venlo biedt het vanzelfsprekende middelpunt voor stedelijk wonen, werken en leven van bewoners, ondernemers en bezoekers, nu en in de toekomst.
Het programma Centrumstad Venlo gaat over deze bijzondere positie, die Venlo inneemt in stad en regio. Onze samenleving verandert snel en iedere tijd en gebeurtenis stelt nieuwe eisen aan de stad en regio. Daar moeten we als gemeente en samenleving snel en adequaat op in kunnen spelen ten gunste van een breed welvaartsperspectief. Zo zien we in Venlo de stuwende economische sectoren kennisintensiever worden en de concurrentie om bedrijven, maar vooral werknemers, toenemen. Om ons profiel en identiteit op economisch én maatschappelijk vlak toekomstbestendig te maken, vraagt dit meer dan ooit om sturing en flankerende investeringen in het stedelijk woon- en leefklimaat. We moeten een goede balans creëren in vraag en aanbod van wonen, werken, onderwijs en voorzieningen en tegelijkertijd ambitie tonen om het profiel en de identiteit van Venlo verder aan te scherpen. Dit is geen eenvoudige opgave. Bewoners, bedrijven en bezoekers zijn immers kritischer en mobieler dan ooit tevoren. We moeten dan ook blijven verjongen, streven naar demografische diversiteit en een gezonde balans qua opleidings- en inkomensniveau. Kortom: verleiden, aantrekken en vasthouden van talent op alle niveaus voor een sterke regionale economie en een stad in balans.
Essentieel is en blijft een gevarieerd, compleet en dynamische centrumfunctie met aantrekkelijke voorzieningen én een gevarieerd aanbod van hoogwaardige woonmilieus en woonvormen. Venlo onderscheidt zich in haar rurale regio steeds duidelijker als het middelpunt van de regio Noord-Limburg met stedelijke woon-, werk- en leefmilieus. Zo ondergaat de binnenstad momenteel de transitie van een plek waar je vooral dingen koopt, naar een plek waar je wil zijn. De belevings- en ontmoetingsfunctie wordt samen met wonen en onderwijs bepalend voor het succes  in de stad en regio. De groeiende aantrekkingskracht op (toekomstige) bewoners, bedrijven en bezoekers moeten we verzilveren.
Maar de tijd is ook rijp om onze blik te verbreden. Steeds meer de gebieden en voorzieningen in en om de stad met hebben (in potentie) een regionale impact op bewoners, bedrijven en bezoekers. Nieuwe ontwikkelingen, nieuwe voorzieningen en nieuwe samenwerkingen kondigen zich aan en moeten voortvarend worden opgepakt binnen vertrouwde, maar ook nieuwe verbanden. Denk hierbij aan een nieuw toekomstperspectief voor het voormalige veilingterrein in samenwerking met zorg-, sport en onderwijsinstellingen. Of de ontwikkelpotentie van de zuidrand van de binnenstad als het treinstation Venlo in de nabije toekomst een intercity-verbinding heeft in vier richtingen, waarvan één naar Düsseldorf en nabijgelegen internationale luchthaven. Tegelijkertijd verdienen de klassieke structuren de komende jaren nog de nodige de aandacht, zoals de centra van de stadsdelen Tegelen en Blerick of de perifere detailhandel op het Tref. De snelheid van trends en ontwikkelingen op dit vlak vergen het uiterst van ondernemers en gemeente om de gebieden een duurzaam toekomstperspectief te geven.
We werken de ambitie voor Centrumstad Venlo uit langs drie programmalijnen met als doel de centrumfunctie van Venlo vanuit een solide en sterke basis te verbreden en daarmee robuust te maken, waarin ook volop aandacht is voor dat wat Venlo bijzonder en uniek maakt of kan maken. Aan de hand van deze programmalijnen is in één oogopslag duidelijk met welk doel een activiteit of middel wordt ingezet om de aantrekkingskracht van Venlo te versterken.
Kenmerkend zijn het meerjarige karakter én de complexiteit en dynamiek van de opgaven. In het programma Centrumstad Venlo komen een aantal ambities en doelstellingen van de andere programma’s samen. Denk hierbij aan wonen, erfgoed, openbare ruimte, mobiliteit, onderwijs , cultuur en economie. De uitvoering van het programma leunt daarmee ook op de ambities, (sub)doelen, middelen en/of activiteiten uit de andere programma's.

Bedragen x € 1.000

Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

2022

2023

2024

2025

De basis sterk houden

Baten

1.376

1.001

1.001

1.001

Lasten

13.997

12.420

12.464

12.498

Subtotaal De basis sterk houden

-12.621

-11.419

-11.463

-11.497

Verbreden en robuust maken

Baten

23.900

26.111

3.179

3.276

Lasten

25.733

28.372

5.332

5.587

Subtotaal Verbreden en robuust maken

-1.833

-2.261

-2.153

-2.311

Verdiepen en onderscheiden

Baten

Lasten

392

392

392

392

Subtotaal Verdiepen en onderscheiden

-392

-392

-392

-392

Totaal saldo Programma

-14.846

-14.071

-14.009

-14.200

Investeringsvoorstellen

Bedragen x € 1.000

Programmalijn

Krediet

Voorportaal

2021

2022

2023

2024

2025

De basis sterk houden

3.000

Verbreden en robuust maken

Verdiepen en onderscheiden

-83

350

Totaal programma 5

-83

3.350

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

40.123

8,5 %

Baten

25.276

5,4 %

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2021 08:35:05 met de export van 11/17/2021 08:30:05