PROGRAMMA'S EN ALGEMENE MIDDELEN

1. Gezond en actief Venlo

Gezond en Actief Venlo is een omvangrijk programma met een aantal wettelijke taken in combinatie met lokale en regionale ambities.
Het Beleidskader Maatschappelijk Domein ‘Fier op Venlo’ vormt de basis voor toekomstige beleidsontwikkelingen. Het beleidskader is een vizier voor de toekomst. Hoe we hieraan uitvoering geven, met wie en met welke activiteiten wordt geconcretiseerd in dit programma. Uiteraard is het de bedoeling dat in voorstellen voor innovatie, vernieuwing en veranderingen ook aangegeven wordt wat anders of niet meer gaat gebeuren. Dit kan ook in de toekomst zijn. De gedachte is dat er in 2022 innovaties worden ontwikkeld en doorgevoerd die in latere jaren (financieel) effect opleveren.
Het beleidskader omvat het hele maatschappelijk domein en wordt samengevat in  onderstaande figuur. Het bestaat uit vier ankers die gelden voor alle beleidsthema’s en een viertal (meer concrete) accenten voor vernieuwing

 De figuur heeft de vorm van een ronde windroos met vier windrichtingen. In elk van de windrichtingen is één van de vier ankers uit het beleidskader: 1) Vitaal en Veerkrachtig 2) Verbonden en Vindbaar 3) Veilig en Vertrouwend en 4) Variëren naar Vermogen.  Ook hebben we in deze windroos vier accenten opgenomen. Dat zijn de thema’s waar we de komende jaren extra aandacht aan schenken: 1) Kracht van voeding 2) Passend wonen 3) Talentenacademie en 4) Kansrijk opgroeien.  Deze vier ankers en vier accenten zijn samen de kern van ons nieuwe beleidskader die de gemeenteraad op 28 april 2021 heeft vastgesteld.

De vier accenten van het beleidskader ziet u terug komen bij de programmalijnen. Financieel treft u binnen de programmalijn Meedoen een begrotingsvoorstel aan voor de Talentenacademie voor 2022 (met een uitloop in 2023). De overige drie voorstellen worden met bestaande middelen gedekt.
Tevens zijn er een aantal voorstellen specifiek vanuit de kadernota opgenomen:

  • Laaggeletterdheid
  • Jongeren Perspectief Fonds  (JPF-motie)
  • Internationale werknemers opvang
  • Gemeenschapsaccommodaties
  • Onderwijshuisvesting thema's
  • Diverse sociale basis thema’s als eenzaamheid, dementievriendelijk Venlo, sociale problematiek bij werknemers, etc.

Tot slot zijn er de zeer complexe thema's als  Beschermd Wonen en jeugdzorg door de doordecentralisatie en rijksinterventies (extra jeugdmiddelen). Financieel zijn deze vertaald in deze begroting, inhoudelijk wordt u ook separaat hierover geïnformeerd.

Samengevat zien we dat de inzet in het programma Gezond & Actief van de afgelopen jaren heeft geloond. We zien dat er naast ruimtevragende voorstellen (jeugd, gezondheid, sport, onderwijs) ook ruimtescheppende voorstellen (BUIG, WSW en WMO) zijn.  Voor 2022 is het overall beeld, ook door de extra jeugdmiddelen, neutraal.

Bedragen x € 1.000

Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

2022

2023

2024

2025

Gezond en Vitaal

Baten

3.263

3.335

3.404

3.404

Lasten

14.415

14.478

14.669

15.307

Subtotaal Gezond en Vitaal

-11.152

-11.144

-11.265

-11.903

Meedoen

Baten

49.891

52.049

53.186

53.650

Lasten

95.060

96.701

97.702

98.294

Subtotaal Meedoen

-45.169

-44.653

-44.517

-44.644

Ontplooiing

Baten

6.624

6.624

6.619

5.945

Lasten

18.527

18.591

18.823

18.410

Subtotaal Ontplooiing

-11.903

-11.967

-12.203

-12.465

Zelfredzaamheid

Baten

8.037

8.043

8.049

8.049

Lasten

109.987

106.221

104.199

103.637

Subtotaal Zelfredzaamheid

-101.949

-98.178

-96.150

-95.588

Totaal saldo Programma

-170.173

-165.942

-164.135

-164.599

Investeringsvoorstellen

Bedragen x € 1.000

Programmalijn

Krediet

Voorportaal

2021

2022

2023

2024

2025

Gezond en vitaal

15.650

Meedoen

750

750

750

750

Ontplooiing

-2.484

4.042

3.604

Zelfredzaamheid

Totaal Programma 1

-2.484

20.442

4.354

750

750

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

237.989

50,5 %

Baten

67.816

14,4 %

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2021 08:35:05 met de export van 11/17/2021 08:30:05