PROGRAMMA'S EN ALGEMENE MIDDELEN

4. Welvarend Venlo

Het programma Welvarend gaat over de economische ontwikkeling. De Venlose economie zich laat kenmerken door een brede economische basis en een viertal speerpuntsectoren (te weten agro-food, maakindustrie, logistiek en vrijetijdseconomie), een sterke kennisinfrastructuur, een groot areaal bedrijventerreinen en een multimodale ontsluiting.  Het versterken van de economische positie en het creëren van werkgelegenheid staan centraal. Essentieel hierbij is inzet op randvoorwaardelijke aspecten als kennisinfrastructuur, ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen en mobiliteit. Duurzaamheid en innovatie zijn de kernwoorden waarbij innovaties wordt gezien als een aanjager voor economische versterking welke niet los gezien mag worden van de maatschappelijke opgave rondom verduurzaming. Overigens gaan innovaties en verduurzaming veelal hand-in-hand.
De centrale doelstelling van dit programma is de economische positie van Venlo verder uit te bouwen met een brede, duurzame en innovatieve economische basis, die excelleert op de cross-overs tussen een beperkt aantal economische sectoren en adequate bereikbaarheid.
Om dat te bereiken liggen in de periode 2022-2025 de inhoudelijke accenten op kennisontwikkeling, het benutten van talenten, het bieden van passende ruimtelijke kwaliteit, versterking van de multimodale infrastructuur (met name haven en spoor) en de verduurzaming van de mobiliteit. De 3-delige aanpak zoals de afgelopen jaren reeds ingezet, blijft overeind; de basis blijven versterken, met lef en trots investeren, alsook impact creëren door samenwerken. Deze aanpak zetten we voort om de doelstellingen en inhoudelijke accenten te behalen.
Het programma heeft nadrukkelijk een regionale component en draagt daarmee bij aan de doelstellingen van de Regiovisie en de uitwerking van deze visie in de Regionale Investeringsagenda en Regiodeal. Vanuit het programma en de programmalijnen  wordt een actieve bijdrage geleverd aan vier van de zes regionale thema’s (en bij behorende regionale Icoonprojecten) in de regionale visie en investeringsagenda. In dit verband wordt nadrukkelijk op een multiplier-effect gerekend; inhoudelijk en financieel.
Het programma kent drie programmalijnen met elk hun eigen subdoelstellingen en indicatoren:

  • Economie
  • Kennisinfrastructuur & Arbeidsmarkt
  • Mobiliteit

Bestaande programmabudgetten worden optimaal binnen deze drie programmalijnen ingezet. Daar waar nieuwe budgetten aan de orde zijn, worden deze in deze begroting verder toegelicht.

Bedragen x € 1.000

Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

2022

2023

2024

2025

Economie

Baten

587

539

512

512

Lasten

4.072

3.729

3.646

3.626

Subtotaal Economie

-3.484

-3.190

-3.134

-3.114

Kennisinfra en arbeidsmarkt

Baten

43

Lasten

500

463

451

448

Subtotaal Kennisinfra en arbeidsmarkt

-457

-463

-451

-448

Mobiliteit

Baten

5.210

15.323

911

912

Lasten

6.188

16.282

2.411

2.386

Subtotaal Mobiliteit

-978

-959

-1.500

-1.474

Totaal saldo Programma

-4.919

-4.612

-5.085

-5.036

Investeringsvoorstellen

Bedragen x € 1.000

Programmalijn

Krediet

Voorportaal

2021

2022

2023

2024

2025

Economie

Kennisinfra en arbeidsmarkt

Mobiliteit

1.650

Totaal Programma 4

1.650

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

10.759

2,3 %

Baten

5.840

1,2 %

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2021 08:35:05 met de export van 11/17/2021 08:30:05