PROGRAMMA'S EN ALGEMENE MIDDELEN

2. Leefbaar Venlo

Het programma Leefbaar Venlo is een breed geformuleerd programma waarin een variëteit aan producten, diensten en projecten is ondergebracht die de leefwereld van inwoners direct raken. Het gaat om veiligheid, dienstverlening, groen, wegen, civiel, riolering, bereikbaarheid, woningbouw en voorzieningen en nog veel meer. Begrotingsposten die losse items lijken te zijn maar voor de mensen in Venlo voelen als één groot geheel. Dit vraagt om een integrale aanpak binnen de gemeentelijke organisatie. Een hechte samenwerking met de woningcorporaties, de veiligheidsregio, politie, het waterschap en andere partners is daarbij onmisbaar. Deze integrale aanpak is te vinden in het programma Leefbaar Venlo.
In 2022 streven wij naar het leveren van een moderne dienstverlening die aan de maat is en een goed onderhouden (schoon en heel) en veilige leefomgeving. Essentieel daarin is de dialoog die wij aangaan met burgers en bedrijven in het kader van de samenlevingsagenda. De samenlevingsagenda gaat over de samenwerking van burgers, gemeente en partners om onze stad op een hoger plan te brengen. Over zichtbare resultaten voor bewoners in de wijken, meer geëngageerde en betrokken buurtbewoners, breder dan de huidige organisatorische verbanden. Als gemeente maken we een inhaalslag om de openbare ruimte beter op orde én duurzamer te maken. Inwoners worden hierbij betrokken en kunnen meebepalen wat dit voor hun leefomgeving betekent.
Ruimtelijke kwaliteit wordt een sleutelbegrip waarbinnen het gaat om de juiste programma’s voor wonen, werken, recreëren en voorzieningen. De juiste uitstraling en identiteit.  Hergebruik en herbestemming van cultureel erfgoed. Ruimtelijke kwaliteit betekent het verder verdichten binnen de stedelijke contour en verder ontspannen van het omliggende landschap: meer stad,  meer land. De verbinding met de Maas versterken. Het betekent ook duurzaam investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte voor verblijf en ontmoeting, voor vergroening en klimaat.
Gezamenlijk met onze partners zoals de woningbouwcorporaties, de provincie, het waterschap en andere partijen investeren we in een toekomstbestendig  woon- en leefklimaat van onze gemeente, door middel van stedelijke herstructurering of nieuwbouw. Verduurzaming,  klimaatadaptatie en circulariteit zijn hierbij belangrijk. Daarmee willen wij een maximale efficiency realiseren bij de inzet van de beschikbare middelen door middelen te bundelen of te zoeken naar vormen van cofinanciering.

Bedragen x € 1.000

Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

2022

2023

2024

2025

Bereikbaarheid

Baten

2.925

3.388

3.388

3.388

Lasten

2.023

2.068

2.284

2.266

Subtotaal Bereikbaarheid

902

1.320

1.104

1.122

Dienstverlening

Baten

2.180

2.071

3.561

3.850

Lasten

9.879

9.421

10.854

11.138

Subtotaal Dienstverlening

-7.699

-7.349

-7.293

-7.288

Omgeving

Baten

25.743

25.682

26.405

26.823

Lasten

51.518

42.398

44.203

43.795

Subtotaal Omgeving

-25.775

-16.716

-17.798

-16.972

Openbare orde en veiligheid

Baten

110

110

110

110

Lasten

12.113

11.686

11.503

11.501

Subtotaal Openbare orde en veiligheid

-12.003

-11.576

-11.393

-11.391

Wonen

Baten

20.445

28.671

17.401

16.615

Lasten

25.517

33.685

21.849

21.009

Subtotaal Wonen

-5.072

-5.013

-4.448

-4.395

Totaal saldo Programma

-49.647

-39.335

-39.828

-38.923

Investeringsvoorstellen

Bedragen x € 1.000

Programmalijn

Krediet

Voorportaal

2021

2022

2023

2024

2025

Bereikbaarheid

2.893

Dienstverlening

20

Omgeving

5.561

845

1.945

845

Openbare orde en veiligheid

41

Wonen

Totaal Programma 2

8.516

845

1.945

845

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

101.050

21,4 %

Baten

51.403

10,9 %

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2021 08:35:05 met de export van 11/17/2021 08:30:05