PARAGRAFEN

Rekenkameronderzoeken

Meerjarenplanning onderzoek rekenkamer 2021-2022
Op 10 juni jl. is het meerjarenplan van de rekenkamercommissie vastgesteld. In het meerjarenplan biedt de rekenkamercommissie inzicht in de geplande onderzoeken in 2021 en 2022. De rekenkamercommissie heeft gekozen om de volgende onderzoeken op te pakken.

  1. Opvolgingsonderzoek Schuldhulpverlening
  2. Onderzoek burgerinitiatieven
  3. Datagebruik beleidsontwikkeling en -evaluatie
  4. Gevolgen instroom buitenlandse werknemers
  5. Energietransitie en klimaatopgave
  6. Armoedebestrijding
  7. Huizen van de Wijk en gemeenschapsaccommodaties

Daarnaast houdt de rekenkamercommissie altijd rekening met tussentijdse (verzoeken tot) onderzoeken. Het opvolgingsonderzoek naar de Schuldhulpverlening is in juni gestart en wordt eind november 2021 opgeleverd. Het meerjarenplan vindt u op de website van de Rekenkamer Venlo.
(https://gemeenteraad.venlo.nl/meerjarenplanning-onderzoek-rekenkamer-venlo-2021-2022 ).

De rekenkamercommissie heeft in 2021 de volgende onderzoeken opgeleverd:

Nieuw woonbeleid in Venlo
In maart 2021 heeft de rekenkamercommissie een rapport over het woonbeleid opgeleverd. In dit rapport kijkt de rekenkamercommissie terug op het lokale woonbeleid en de uitvoering daarvan in de afgelopen vier jaar. Wat gaat goed, wat kan beter en wat kunnen we hieruit leren voor de toekomst? Naast de gemeente zijn ook de drie woningbouwcorporaties en de Huurdersbelangenvereniging Venlo betrokken in het onderzoek. Dat levert 12 concrete lessen op die van pas komen bij de besluitvorming over het nieuwe lokale woonbeleid dat in september op de raadsagenda staat.

Grip op de BsGW
Van medio 2020 tot voorjaar 2021 is op initiatief van de rekenkamercommissie, een regionaal rekenkameronderzoek naar de BsGW Belastingsamenwerking uitgevoerd. Aan dit regionale onderzoek hebben 11 rekenkamer(commissie)s uit Limburg meegedaan. Het rapport is op 16 juli jl. opgeleverd en wordt in september behandeld in de raad.
(zie https://gemeenteraad.venlo.nl/onderzoeken ).

Meldingen openbare ruimte
In 2020 heeft de rekenkamercommissie onderzoek gedaan naar de afhandeling van meldingen in de openbare ruimte. Aan dit landelijke ‘Doe Mee’-onderzoek van de beroepsvereniging van de NVRR hebben 52 rekenkamer(commissie)s meegedaan. Dat heeft geresulteerd in een brede benchmark en een extra benchmark voor de 100.000+ gemeenten. De informatie uit het onderzoek heeft de rekenkamercommissie verwerkt in een brief die in maart 2021 is  opgeleverd aan de raad en het college. (https://gemeenteraad.venlo.nl/onderzoek-naar-meldingen-openbare-ruimte-mor ).

In de jaarrekening 2021 wordt gerapporteerd over de opvolging van de aanbevelingen uit de verschillende onderzoeksrapporten van de rekenkamercommissie in 2020 en 2021.

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2021 08:35:05 met de export van 11/17/2021 08:30:05