Bijlagen

Bijlage IV Reserves en voorzieningen

bedragen x € 1.000

Naam reserve / voorziening

Boekwaarde
1-1-2022

Mutaties 2022

Boekwaarde
31-12-2022

Mutaties 2023

Boekwaarde
31-12-2023

Mutaties 2024

Boekwaarde
31-12-2024

Mutaties 2025

Boekwaarde
31-12-2025

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

I

RESERVES

A

ALGEMENE RESERVES

80.799

4.735

2.438

83.096

4.539

2.104

85.530

2.959

1.636

86.853

2.961

1.636

88.179

1

Reserves met een Bufferfunctie

Algemene Reserve

70.028

2.772

72.800

3.426

76.225

2.497

78.722

2.528

81.251

Algemene Grondreserve

10.771

1.963

2.438

10.296

1.113

2.104

9.305

462

1.636

8.131

433

1.636

6.928

Totaal reserves met een Bufferfunctie

80.799

4.735

2.438

83.096

4.539

2.104

85.530

2.959

1.636

86.853

2.961

1.636

88.179

B

BESTEMMINGSRESERVES

31.087

13.299

14.389

29.998

10.618

14.739

25.877

4.187

3.198

26.866

2.774

2.746

26.894

1

Overige Bestemmingsreserves

Reserve Sam fonds

7

7

7

7

7

Reserve Kennisinfrastructuur

209

33

241

70

311

70

381

70

451

Reserve Maatschappelijke opvang en verslavingszorg

160

160

160

160

160

Reserve Arbeidsmarktbeleid regio

1.458

399

270

1.587

399

220

1.766

399

220

1.945

399

220

2.124

Reserve Bodemkwaliteit

771

763

7

7

7

7

Reserve Regionaal Werkbedrijf

251

251

251

251

251

Reserve Regionale Samenwerkingsverbanden

Reserve Geluidkwaliteit

1.576

1.576

Reserve Parkeerfonds

79

79

79

79

79

Reserve Maatschappelijke compensatie Lomm

274

274

274

274

274

Reserve Herbezttingsmiddelen generatiepact

578

158

420

4

417

9

407

407

Reserve Agiostorting Greenport Venlo

120

48

72

72

72

72

Reserve (Door)decentralisaties

Reserve Circulaire Hoofdstad

224

200

424

300

300

Reserve Regionaal actieplan perspectief op werk

969

154

815

815

815

815

Reserve Woonwagenlocatie

971

971

Reserve Coronafonds *

728

728

Reserve Regiodeal/Investeringsagenda *

4.000

2.018

1.982

1.982

Reserve Coronafonds * t.b.v. gemeenschapsaccommodaties, sport- culturele verenigingen, herijking subsidies

174

222

224

171

129

216

84

84

84

Reserve Basis op orde Openbare Ruimte

863

850

13

94

107

1.071

1.178

1.178

Reserve Transformatiefonds

1.500

507

375

1.632

1.632

1.632

1.632

Reserve Vastenavondkamp

345

85

260

85

175

85

90

90

Reserve Algemene Bestemmingsreserve

4.398

3.683

715

555

160

80

80

80

Reserve Tijdelijke financiering exploitatiekosten Raadsinformatiesysteem

100

100

100

100

100

Reserve Zelfsluitende waterkering Arcen

500

500

500

500

Reserve Jongeren perspectieffonds

400

163

237

237

237

237

Reserve Innovatiebudget sociaal domein

Reserve Corona steunpakketen sociaal domein

Reserve Groen en water

6.289

1.310

4.979

1.660

3.319

1.660

1.660

1.660

Reserve Kwaliteitsontwikkelbudget

1.300

1.300

1.300

Totaal overige Bestemmingsreserves

19.446

10.157

13.799

15.804

992

6.321

10.475

1.540

2.554

9.461

469

2.050

7.880

bedragen x € 1.000

Naam reserve / voorziening

Boekwaarde
1-1-2022

Mutaties 2022

Boekwaarde
31-12-2022

Mutaties 2023

Boekwaarde
31-12-2023

Mutaties 2024

Boekwaarde
31-12-2024

Mutaties 2025

Boekwaarde
31-12-2025

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

2

Reserves met een Inkomensfunctie

Reserve Afschrijving activa

1.315

1.315

7.371

8.686

500

9.186

9.186

Reserve Cumulatieve afschrijving activa

62

-62

307

-369

307

-676

Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier

9.291

1.827

258

10.861

2.255

7.665

5.451

2.148

337

7.261

2.305

389

9.177

Totaal reserves met een Inkomensfunctie

9.291

3.142

258

12.176

9.626

7.727

14.075

2.648

644

16.079

2.305

697

17.687

3

Egalisatiereserves

Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing

Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden

100

100

100

100

100

Egalisatiereserve Middelen derden door substitutie

250

250

250

250

250

Egalisatiereserve Mitigeren afval, riolen woonlasten

2.000

332

1.668

691

977

977

977

Totaal Egalisatiereserves

2.350

332

2.018

691

1.327

1.327

1.327

TOTAAL RESERVES

111.886

18.034

16.827

113.094

15.157

16.843

111.407

7.146

4.834

113.720

5.736

4.382

115.073

4

Saldo van baten en lasten

Saldo van baten en lasten

Totaal saldo baten en lasten

TOTAAL RESERVES incl. Saldo baten en Lasten

111.886

18.034

16.827

113.094

15.157

16.843

111.407

7.146

4.834

113.720

5.736

4.382

115.073

bedragen x € 1.000

Naam reserve / voorziening

Boekwaarde
1-1-2022

Mutaties 2022

Boekwaarde
31-12-2022

Mutaties 2023

Boekwaarde
31-12-2023

Mutaties 2024

Boekwaarde
31-12-2024

Mutaties 2025

Boekwaarde
31-12-2025

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

II

VOORZIENINGEN

1

Voorzieningen Planmatig Onderhoud

Voorziening Groot onderhoud Wegen

1.309

4.171

4.171

1.309

3.600

3.600

1.309

3.600

3.600

1.309

3.600

3.600

1.309

Voorziening Groot onderhoud Ambtelijke gebouwen

177

118

80

215

118

80

254

118

80

292

118

67

343

Voorziening Groot onderhoud Sportgebouwen

406

322

290

439

322

290

471

322

290

503

322

290

535

Voorziening Groot onderh.Commer.Cult.Maatschap.Vastgoed

286

393

455

224

393

455

162

393

455

101

393

455

39

Voorziening onderhoud GRP+

3.354

1.749

2.935

2.168

2.249

3.253

1.163

2.749

3.150

762

3.149

3.136

775

Voorziening onderhoud kunstwerken in openbare ruimte

200

60

70

190

60

62

189

60

66

183

60

70

174

Voorziening Groot onderhoud Civiele objecten

255

144

144

254

144

144

254

144

139

260

144

139

265

Voorziening Groot onderhoud Buitensport

555

557

522

590

557

1.146

557

1.703

557

2.260

Voorziening Groot onderhoud Begraafplaatsen

2

40

42

40

40

40

39

1

40

40

1

Totaal voorzieningen Planmatig onderhoud

6.544

7.554

8.708

5.389

7.483

7.924

4.948

7.983

7.818

5.114

8.384

7.797

5.701

2

Voorziening Middelen van derden

Voorziening Collectie Knecht-Drenth

523

47

570

47

618

47

665

47

712

Voorziening Egalisatie tarief GRP

1.959

345

570

1.733

703

1.035

1.401

12

417

997

12

416

593

Voorziening Reparatie derde jaar WW

169

40

209

40

249

40

289

40

329

Totaal voorziening Middelen van derden

2.651

432

570

2.513

791

1.035

2.268

100

417

1.951

99

416

1.635

3

Voorzieningen Overige

Voorziening Pensioenkosten Wethouders

7.005

200

7.205

200

7.405

200

7.605

200

7.805

Voorziening Deelneming Staat Vennootschap BV

Voorziening Restwerken Grondbedrijf

1.548

500

750

1.298

1.000

750

1.548

1.000

1.000

1.548

250

1.000

798

Voorziening Landschapsplan DCGV

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Voorziening Campus Greenport

327

327

327

327

327

Voorziening BTW claim parkeergarage Maaswaard

288

288

288

288

288

Voorziening Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO)

1.921

414

89

2.246

414

97

2.562

414

92

2.883

414

12

3.284

Voorziening Woonwagenlocaties

285

285

Voorziening Huurkorting commercieel vastgoed

78

78

78

78

78

Voorziening Jeugd

400

400

400

400

400

Voorziening Vierpaardjes

6.150

6.150

6.150

6.150

6.150

Totaal Voorzieningen Overige

20.503

1.114

1.125

20.491

1.614

847

21.257

1.614

1.092

21.778

864

1.012

21.629

TOTAAL VOORZIENINGEN

29.697

9.099

10.403

28.393

9.887

9.807

28.474

9.697

9.327

28.843

9.347

9.225

28.965

RESERVES EN VOORZIENINGEN INCL. SALDO BATEN EN LASTEN

141.584

27.133

27.230

141.487

25.044

26.650

139.881

16.843

14.161

142.563

15.082

13.607

144.038

*In de voorliggende meerjarige staat van reserves en voorzieningen, zijn enkele toevoegingen en onttrekkingen meegenomen, waarover wij u middels de Finrap 2021 nog willen laten besluiten.

Toelichting
Algemene Reserve

- Toevoegingen
De rente opslag Brightland Campus is conform raadsbesluit 2019-044 toegevoegd, vanaf 2021 € 148.000 per jaar.
• De bespaarde rente bedraagt:
- 2022 € 2.214.000
- 2023 € 2.188.000
- 2024 € 2.349.000
- 2025 € 2.380.000
• In de voorliggende begroting wordt het begrotingsoverschot ter versterking van het weerstandsvermogen toegevoegd aan de Algemene reserve:
- 2022 € 409.000
- 2023 € 1.090.000
- 2024  € 0
- 2025 € 0

Algemene Grondreserve
- Toevoegingen
De geactualiseerde rentecomponent bedraagt in
• 2022 € 1.163.000,
• 2023 € 863.000
• 2024 € 362.000
• 2025 € 333.000.
Het resultaat op overtollige gronden wordt vastgesteld in 2022 op € 400.000, in 2023 € 250.000 en in 2024 en 2025 elk € 100.000.
Het resultaat op overtollig vastgoed wordt vastgesteld in 2022 op €400.000.
- Onttrekkingen
Er vindt een overheveling plaats naar de voorziening ‘Nadelig exploitatieresultaat’ in 2022 € 938.000, in 2023 € 604.000, in 2024 en 2025 € 136.000 ter dekking van verwachte toekomstige nadelige resultaten op majeure projecten.
Post onvoorzien wordt vastgesteld op € 1.000.000 in 2022 t/m 2025..
Voor investering  in het team wordt in 2022 € 500.000 onttrokken.
Vanaf 2023 wordt een VPB claim verwacht van € 500.000 per jaar.
Reserve Kennisinfrastructuur
- Toevoegingen
Vanaf 2018 een structurele storting in de reserve van € 70.000 ten behoeve van de ontwikkeling in het onderwijs. Deze wordt voor 2022 afgeraamd met € 38.000 ten behoeve van Uitvoeringsagenda arbeidsmarkt "Werken in Venlo".
Reserve Arbeidsmarktbeleid regio

- Toevoegingen

Om de regiefunctie van de centrumgemeente, voor de samenwerking en de gezamenlijke publieke werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio’s duurzaam te ondersteunen en versterken wordt vanaf 2022 jaarlijks € 399.000 toegevoegd.
- Onttrekkingen
Vanaf 2022 wordt voor het Werkgeversservicepunt jaarlijks € 220.000 onttrokken.
Ten behoeve van het sociaal Pakket corona wordt in 2022 € 50.000 onttrokken.
Reserve Bodem gelden
- Onttrekkingen
Ter dekking van de uitgaven met betrekking tot bodemsanering  wordt in 2022
€ 163.000 onttrokken. In 2022 valt € 600.000 vrij voor het (extra) beschikbaar stellen van middelen t.b.v. circulair en duurzaam en de Herbestemming Samenlevingsagenda.
Reserve Geluidkwaliteit
-Onttrekkingen
In 2022 valt de gehele reserve vrij € 1.576.000.
Reserve Herbezettingsmiddelen Generatiepact
-Onttrekkingen
 Het aan trekken van personeel waarvan de loonkosten geheel of gedeeltelijk ten laste komen van de reserve herbezettingsmiddelen Generatiepact. In 2022 € 158.000, in 2023 € 4.000 en in 2024 € 9.000.
Reserve Agiostorting Greenport Venlo
- Onttrekkingen
In de meerjarenraming van BV Campus zijn agiostortingen opgenomen van € 200.000 in 2022. Voor aandeelhouder Venlo bedraagt het aandeel in de stortingen 24%ofwel € 48.000, te dekken uit de reserve Agiostortingen Campus BV.
Reserve Circulaire hoofdstad
- Toevoegingen
Vanuit het rekeningresultaat 2020 wordt in 2022 € 200.000 en in 2023 € 300.000 toegevoegd, welke in algemene zin wordt ingezet ter bevordering van verduurzaming van maatschappelijk vastgoed.
- Onttrekkingen
In 2022 inzet middelen circulair en duurzaam € 224.000 en ter bevordering van verduurzaming van maatschappelijk vastgoed in 2022 € 200.000 en in 2023 € 300.000.
Reserve Regionaal Actieplan Perspectief op Werk
- Onttrekkingen
Inzet middelen Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk in 2022 € 154.000.
Reserve Woonwagenlocatie
- Onttrekkingen
Ter dekking van de verwachte resultaten na afstoten woonwagenlocaties wordt er in 2022 € 971.000 onttrokken.
Reserve Coronafonds
-Onttrekkingen
Inzet middelen reserve Coronafonds in 2022 € 728.000.
Reserve Regiodeal/Investeringsagenda
- Onttrekkingen
Bij de vaststelling van de kadernota 2021 is aandacht gevraagd voor de ambities zoals die staan opgenomen in regionale strategische visie en de vertaling daarvan in de regionale investeringsagenda en de regiodeal. Bij de bestemming van het rekeningresultaat 2020 is incidenteel €4 miljoen gereserveerd als bijdrage aan deze opgave. In 2022 wordt € 2.018.000 en in 2023 € 1.982.000 aan de reserve onttrokken t.b.v. regiodeal en investeringsagenda.
Reserve Coronafonds t.b.v. gemeenschapsaccommodaties , sport- en culturele verenigingen en herijking subsidies
- Toevoegingen
In 2022 en 2023 wordt het begrotingsresultaat gestort in de reserve ter aanvulling van de  subsidiemiddelen tot het oorspronkelijk niveau van deze coalitieperiode in relatie tot herijking subsidies.
2022 € 222.000
2023 € 129.000
- Onttrekkingen
In 2022 € 224.000 en in 2023 €216.000 in te zetten voor gemeenschapsaccommodaties, culturele verenigingen en sportverenigingen met financiële problemen als gevolg van de Coronacrisis en hieruit tevens voor het jaar 2022 en volgend een financieel vangnet in te stellen voor de gevolgen van de herijking van het subsidiestelsel tot het oorspronkelijk niveau van deze coalitieperiode.
Reserve Basis op Orde Openbare ruimte
- Toevoegingen
Voor het op orde brengen van de openbare ruimte wordt in 2022 € 863.000,
2023 € 94.000 en in 2024 € 1.071.000 gestort.
- Onttrekkingen
Betreft uitgesteld onderhoud in 2022 aan;

  • Openbare verlichting € 200.000
  • Zwerfafval € 150.000
  • Groen en water € 500.000

Reserve Transformatiefonds
- Toevoegingen
Er is in de begroting 2021 een incidenteel budget van € 507.000 voor 2022 voor het transformatiefonds ter beschikking gesteld.
- Onttrekkingen
Deze bestemmingsreserve wordt in 2022 ingezet als dekking voor diverse begrotingsvoorstellen met een waarde van € 375.000 in het programma Centrumstad.
Reserve Vastenavondkamp
- Toevoegingen
Bij de begroting 2021-2024 is een krediet van 2,3 miljoen verstrekt voor een integrale aanpak in de wijk Vastenavondkamp, waarbij ruimtelijk-fysieke en sociaal-maatschappelijke projecten geïntegreerd worden opgepakt. Sociaal-maatschappelijke maatregelen zijn  geen investering en kunnen niet meerjarig via kapitaallasten gedekt worden. Het gaat in totaal om een bedrag van € 345.000 waarvoor nu wordt voorgesteld om die via een nieuw te vormen reserve te dekken.
- Onttrekkingen
Dekking sociaal-maatschappelijke regelingen in 2022, 2023 en 2024 jaarlijks € 85.000 en in 2025 € 90.000.
Reserve Algemene Bestemmingsreserve
- Onttrekkingen
In 2021 is via resultaatbestemming jaarrekening 2020 €4.398.000 gestort in de reserve, te bestemmen aan een urgente en concrete uitvoering van maatregelen ten behoeve van:Coronafonds,Verduurzaming, Bijzondere kwetsbare groepen, Schoon heel en veilig en Mobiliteit.
In 2022 wordt € 3.683.000 onttrokken, in 2023 € 555.000 en in 2024 en 2025 elk jaar € 80.000.
Reserve zelfsluitende waterkering Arcen
- Onttrekkingen
In 2021 is via resultaatbestemming jaarrekening 2020 € 500.000 gestort in de reserve, te bestemmen aan zelfsluitende waterkering Arcen. Deze wordt in 2024 hiervoor bestemd.
Reserve Jongeren Perspectief Fonds
- Onttrekkingen
In 2021 is via het amendement bij resultaatbestemming jaarrekening 2020 € 400.000 gestort in de reserve, te bestemmen aan de methodiek Jongeren Perspectief Fonds. In 2022 wordt € 163.000 hiervoor bestemd.
Reserve Groen en water
- Toevoegingen
Middels onderliggende begroting wordt in 2022 € 6.289.000 gestort in de reserve.
- Onttrekkingen
Met de vaststelling van het IVOR, de Agenda Groen en Water en de daarbij behorende beheerplannen is vastgelegd op welke wijze en op welk niveau beheer en onderhoud van groen en water gewenst en noodzakelijk is.
In 2022 € 1.310.000 en vanaf 2023 tot en met 2025 jaarlijks € 1.660.000 wordt bestemd voor groen en water.
Reserve Kwaliteitsontwikkelbudget
- Toevoegingen
In 2022 wordt € 1.300.000 gestort in de reserve.
- Onttrekkingen
In 2023 wordt € 1.300.000 onttrokken ten behoeve van doorontwikkeling en professionalisering van de organisatie.
Reserves Afschrijving Activa - Cumulatieve Afschrijving activa
Conform de wettelijke kaders wordt het eigen vermogensbestanddeel van
investeringen met een economisch nut (welke geheel of gedeeltelijk worden
gedekt uit bestemmingsreserves) overgeheveld naar de reserve ‘Afschrijvingen’.
Gedurende de diverse afschrijvingstermijnen valt vervolgens het corresponderende
(door de raad vastgestelde) bedrag vrij uit deze reserve ter dekking van de
afschrijvingslast van het betreffende actief. Met andere woorden: het gaat hier om
meerjarige cumulatieve onttrekkingen ter dekking van afschrijvingslasten.
- Toevoegingen Reserve Afschrijvingen
2022 €1.315.000 gestort vanuit de Algemene Bestemmingsreserve.
2023 € 7.371.000 gestort vanuit de inkomensreserve Kapitaallasten Kazernekwartier.
2024 € 500.000 gestort vanuit de reserve zelfsluitende waterkering Arcen.
- Onttrekkingen Reserve Cumulatieve afschrijvingen
Ter dekking van de afschrijvingslasten in 2023 € 62.000 en vanaf 2024 elk jaar € 307.000.
Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier
In 2020 is conform raadsbesluit 2020-002 een nieuw financieel raamwerk Kazerne Kwartier vastgesteld. De investeringen in de openbare ruimte Kazernekwartier (verharding, groen en Fort) worden geactiveerd en de meerjarige rentelasten worden ten laste gebracht van de genoemde reserve.
- Toevoegingen
In 2022 bedraagt de toevoeging € 1.608.000,  in 2023 € 1.985.000 in 2024 € 2.037.000 en in 2025 € 2.137.000.
Het rentecomponent bedraagt in
2022 € 220.000
2023 € 270.000
2024 € 111.000
2025 € 167.000.
- Onttrekkingen
Ter dekking van de rentelasten vind een onttrekking plaats in;
2022 € 258.000
 2023 € 294.000
2024 € 337.000
2025 € 389.000.
In 2023 vind een storting plaats in de Reserve afschrijving van € 7.371.000, ter dekking van de afschrijvingslasten.
Egalisatiereserve Mitigeren afval, riolen, woonlasten
- Onttrekkingen
In 2021 is via resultaatbestemming jaarrekening 2020 € 2.00.000 gestort in de reserve,
met als doel om voor alle huishoudens, in ieder geval voor 2022 en 2023, een
lastenstijging als gevolg van de gestegen kosten te voorkomen. In 2022 vind een onttrekking plaats van € 192.000.

In te stellen reserves en voorzieningen

Reserve Transformatiefonds Venlo
Aard van de reserve    Bestemmingsreserve overige
Programma      Centrum stad
Doelstelling
De centrumgebieden Venlo, Blerick en Tegelen zijn belangrijke centra in de ruimtelijk-economische structuur van de gemeente Venlo en de regio Noord-Limburg. Deze centra hebben een publieksfunctie, waarbij er wordt gewinkeld, gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Vanuit economisch perspectief kunnen deze centrumgebieden in sommige gevallen op privaat pandniveau een fysieke kwaliteitsimpuls gebruiken. Door middel van een subsidieregeling worden eigenaren en ondernemers door co-financiering gestimuleerd om te investeren in hun pand en/of onderneming. Dit leidt tot aantrekkelijkere en economisch sterkere centrumgebieden in de gemeente Venlo.
De subsidieregeling heeft tot doel:
•   de ruimtelijk-economische winkelstructuur in de centrumgebieden van Venlo, Blerick en Tegelen te versterken door concentratie van detailhandel en verbetering van de profilering/presentatie van bestaande ondernemingen;
•   de (historische) kwaliteit en aantrekkelijkheid van panden, gevels en puien terug te brengen of te versterken;
•   het economisch potentieel en functioneren van de panden te verbeteren;
•   herontwikkeling, gebruikswijziging en verbetering van de gebruiksmogelijkheden van leegstaande of leegkomende panden te stimuleren.
Onderbouwing
In de begroting 2021 is een incidenteel budget van € 1.500.000 voor het transformatiefonds ter beschikking gesteld. Hiervan wordt in een eerste tranche een bedrag van € 500.000 voor de subsidieregeling TransformatiefondsVenlo vastgelegd. Tevens is er in het begrotingsjaar 2022 ook een incidenteel budget van € 500.000 vastgesteld, wat het totaalbedrag van het transformatiefonds op € 2.000.000 brengt. De resterende middelen worden in de toekomst onder andere ingezet voor overige maatregelen uit het Plan Binnenstad 2030 voor centrumgebied Venlo en overige activiteiten voortkomend uit de herinrichtingsplannen voor de centrumgebieden Blerick en Tegelen. Ook is het denkbaar dat er mogelijke publieke investeringen (waaronder in de openbare ruimte) worden gedaan, die in lijn zijn met deze (private) subsidieregeling, maar strikt formeel niet onder de reikwijdte van deze subsidieregeling vallen.

Reserve Vastenavondkamp
Aard van de reserve    Bestemmingsreserve overige
Programma       Leefbaar Venlo
Doelstelling
Dekking van kosten van sociaal-maatschappelijke maatregelen vanuit krediet 210033 Vastenavondkamp ruimtelijk-fysiek visie.
Onderbouwing
Op basis van de Gebiedsvisie Vastenavondkamp is samen met Woonwenz, Antares en de provincie Limburg een Uitvoeringsplan 2021-2025 opgesteld. Het Uitvoeringsplan is een verdere uitwerking van de aanpak in Vastenavondkamp en is als basis gebruikt om de bijdrage van elke partij verder te concretiseren. Het uitvoeringsplan omvat zowel veiligheidsmaatregelen alsook sociaal-maatschappelijke en ruimtelijk-fysieke maatregelen. Ter dekking van de kosten van het project is een krediet verstrekt. Sociaal-maatschappelijke maatregelen zijn echter geen investering en kunnen daarom niet meerjarig via kapitaallasten gedekt worden.
Het gaat in totaal om een bedrag van € 345.000 die derhalve vanuit de voorgestelde reserve gedekt worden.

Reserve Innovatiebudget sociaal domein
Aard van de reserve   Bestemmingsreserve Overige
Programma      Gezond en actief Venlo
Doelstelling
Doorvertaling en invulling geven aan het herijkte beleidskader Maatschappelijk Domein en tevens bijdragen aan het realiseren van de financiële opgave in programma Gezond & Actief Venlo.
Onderbouwing
In april 2021 heeft de raad het nieuwe beleidskader maatschappelijk domein, Fier op Venlo vastgesteld. Bij het vaststellen van de begroting 2021-2024 is ervan uitgegaan dat door het herijken van het beleidsplan en het vast stellen van een geactualiseerd beleidskader maatschappelijk domein een kostenverlaging die oploopt tot structureel  € 3.500.000 in 2024, haalbaar is. Voor (eventuele) eenmalige project- en/of frictiekosten die met deze ‘opdracht’ samenhangen, is eenmalig € 1.000.000 gereserveerd in de begroting 2021.
Deze middelen worden ingezet voor de doorvertaling en invulling van het herijkte beleidskader naar de 4 accenten uit Fier op Venlo (kansrijk opgroeien, de kracht van voeding, passend wonen in Venlo en talentenacademie)
Omdat de middelen incidenteel beschikbaar zijn en de uitwerking tijd en capaciteit vergt, kunnen de middelen pas in 2022 en 2023 ingezet worden. Daarom wordt voorgesteld de middelen in een reserve te stoppen zodat de inzet van deze middelen voor dit doel geborgd blijft.
Deze reserve wordt tevens gebruikt om eventuele resterende middelen (2022) voor Talentenacademie (één van de vier accenten uit Fier op Venlo) en Laaggeletterdheid te reserveren voor opvolgende jaren. Deze thema’s worden niet gedekt uit het innovatiebudget maar uit de reguliere begroting.

Naast de onderstaande thema’s die gekoppeld zijn aan deze reserve, geldt dat het geheel aan initiatieven in het programma Gezond & Actief Venlo tevens bij draagt aan de doorvertaling en invulling van het herijkte beleidskader Maatschappelijk Domein en daarmee ook aan de financiële opgave.

Het innovatiebudget van € 1.000.000 wordt ingezet voor een viertal thema’s :
1.   Werkbudget implementatie herijkt beleidskader Maatschappelijk Beleid: Fier op Venlo – ter doorleving en hanteerbaar maken van het recent door de gemeenteraad vastgestelde beleidskader Fier op Venlo, is een implementatieperiode en -budget benodigd. Internaliseren in beleid en uitvoering is nodig en dat vraagt om doorleven, anders werken en ontwikkeltijd en aandacht. Instrumenten als ‘integrale toegang’, omgekeerde toets, omgekeerde verordening dragen bij aan het door de gemeenteraad zo voorgestane herstel van vertrouwen van de burger in de lokale overheid. Gedragsverandering en mensgerichtheid boven systeemgerichtheid gaan veel vragen van de ambtelijke organisatie. Goede facilitering en begeleiding daarin is randvoorwaardelijk. De verwachte incidentele kosten bedragen € 150.000 per jaar voor 2022 en 2023.

2.   Programmatische aanpak langdurig zelfstandig thuis wonen ouderen: In samenhang met andere betrokken partijen zoals Zorgverzekeraar, Zorgkantoor, woningcorporaties, sociale basis en zorgaanbieders realiseren we een meerjarige samenhangende aanpak, gericht op een aantal pijlers. Het gaat onder andere om een gebiedsgerichte aanpak van efficiënte zorg en ondersteuning (wijkverpleging, hulp bij het huishouden en persoonlijke verzorging) samen met ondersteuning vanuit sociale basis. We investeren in een sociale infrastructuur die het ouderen mogelijk maakt langdurig thuis te wonen, denk aan activiteiten voor ouderen, open inloop etc. Daarnaast geven we invulling aan de woonopgave.
Doel is het realiseren van toekomstbestendige zorg en ondersteuning, en wonen voor ouderen. Daarmee geven we invulling aan de ambitie langdurig verantwoord thuis wonen in de eigen omgeving, en zetten we in op beheersing van de Wmo kosten in relatie tot de sterk toenemende groep ouderen met een zorg en ondersteuningsvraag.
De kosten om tot deze integrale meerjarige samenhangende aanpak te komen zijn geraamd op € 120.000 voor 2022 en € 120.000 voor 2023. Het bedrag van € 120.000 is opgebouwd uit kosten procesbegeleiding  € 105.000 en € 15.000 activiteitenkosten.

3.   De kracht van voeding: Deze pijlers zijn gericht op (bestaande) beleidsambities, voornamelijk op het gebied van: gezondheid, sport, duurzaamheid, armoede, jeugd, wmo/welzijn, aanpak eenzaamheid. Projecten kunnen vanuit diverse partijen en invalshoeken worden gestart. De wijze waarop de middelen worden verdeeld/besteed zal in 2021 nader uitgewerkt worden. Met dit budget kunnen initiatieven die passen binnen één of meerdere pijlers van de Kracht van Voeding worden gestart, of geïntensiveerd.
De totale kosten bedragen € 115.000 per jaar voor 2022 en 2023.
Richting de begroting 2024 zullen we beoordelen of de lopende initiatieven doorgezet moeten worden en of het budget nog passend is.

4.   Kansrijk Opgroeien: Het grootste gedeelte van de Venlose jongeren groeit op naar volwassenheid vanuit een thuissituatie die stabiel is en met steun van ouders, familie en kennissen naar een kansrijke toekomst
Er zijn echter in Venlo ook relatief veel  kinderen die opgroeien in onveilige of minder gezonde omstandigheden. Binnen de gemeente Venlo lopen er diverse programma’s om  Venlose jongeren gelijke kansen te bieden, maar ook om de omgeving van de jongere actief hierbij te betrekken:
-   De eerste duizend dagen van de ontwikkeling van het kind zetten we samen met onze partners extra in op een kansrijke start. De focus ligt daarbij extra op ondersteuning van gezinnen met een verminderd vermogen om zelfstandig deze cruciale levensfase vorm te geven.
-   Middels het programma Gelijke Kansen door duurzame samenwerking proberen wij aan alle Venlose jongeren Gelijke Kansen te bieden.  
-   Aan iedere school in Venlo is een leerplichtambtenaar, wijkteamlid, medewerker(s) vanuit Incluzio/sociale basis, indien van toepassing VSV/RMC ambtenaar verbonden en is er (een passende) verbinding naar de wijkagent en stadsdeelmanager.
-   Iedere school kent zijn eigen (onderwijs) zorgnetwerk.
Wij blijven continue werken aan kwaliteit en uitbreiding van de bovenstaande “basisvoorzieningen”. Ook signaleren wij  relatief veel zwaardere jeugdzorg, onder meer door het hoge aantal uithuisplaatsingen in onze gemeente. Om dit te doorbreken is een verandering van werkwijze nodig.
We gaan actiever naar buiten treden, want niet iedereen die zorgen heeft stelt daadwerkelijk een hulpvraag. We zetten in op toegankelijke, veilige en laagdrempelige plekken waar jeugdigen terecht kunnen, die zoveel mogelijk aansluiten op hun natuurlijke locaties waar jongeren komen, en waar problemen vroeg gesignaleerd kunnen worden.
Ook signalen vanuit de politie, toezichthouders en professionals moeten op de juiste plek terecht komen, zodat er vanuit het sociale basis gepaste actie kan worden ondernomen. Wanneer problemen niet in het voorliggend veld kunnen worden opgevangen, moeten kinderen en jongeren zoveel mogelijk in ambulante setting worden geholpen. Wanneer dat niet mogelijk is, vinden we het belangrijk dat zij in een huiselijke, gezinsgerichte woonvorm terecht komen. Uit het inspectierapport van augustus 2019 is gebleken dat de huidige organisatie van de jeugdbescherming om verbetering vraagt. Samen met de andere gemeenten in Noord-Limburg, maar ook zoveel mogelijk met Midden- en Zuid-Limburg, willen wij hierin stappen zetten. We willen vernieuwende werkafspraken maken, voor zover dat binnen onze invloed ligt.
Een voorbeeld daarvan is het samenbrengen van uitvoerende professionals van de lokale toegangsteams van de gemeente, het adviesteam van Raad voor de Kinderbescherming, gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering en Veilig Thuis.
Het gaat bovenstaand niet primair om nieuwe diensten op te starten; het gaat om afstemming en verbinding en ieder zijn taken en werkzaamheden welke aan hem/haar zijn toegewezen.
Efficiënt en effectief aanwezig te zijn op plekken waar dit noodzakelijk is. Oog te hebben voor nazorg.
Om allianties te vormen, verbindingen, intentieovereenkomst en protocollen te maken zijn is in 2022 en in 2023 incidenteel € 115.000 per jaar nodig.
In tabelvorm:

Geprognosticeerde inzet 2022

Geprognosticeerde inzet 2023

Beginstand 01-01-2022

(Maximaal) 1.000.000

Werkbudget implementatie herijkt beleidskader Maatschappelijk Beleid

150.000

150.000

Programmatische aanpak langdurig zelfstandig thuis wonen ouderen

120.000

120.000

De Kracht van Voeding

115.000

115.000

Kansrijk Opgroeien

115.000

115.000

Eindstand jaareinde

500.000

0

Talenten academie
De talentenacademie is een van de vier accenten van het nieuwe beleidskader ‘Fier op Venlo’. Dit accent gaat Venlo ondersteunen in haar doorontwikkeling naar een vitale en toekomstbestendige stad, waarin (samen) leren en ontwikkelen de norm zijn. TalentenAcademie is er in beginsel voor elke Venlonaar , maar specifiek voor de inwoners met een bijstandsuitkering. Het is gericht op het ontwikkelen en delen van kennis op een manier die ook tot sociale cohesie en vergroting van competenties zal leiden. De TalentenAcademie is in die zin dan ook complementair aan de intensivering van het arbeidsmarktbeleid voor onbenutte talenten. Hierbij is de insteek vanuit het re-integratiebudget primair individueel en resultaatgericht  en de insteek vanuit het TalentenAcademie-budget eerder op inclusie, cohesie en maatschappelijk effect gericht. Aan leren en ontmoeten, zeker fysiek, zijn stevige kosten verbonden. We hebben voor het jaar 2022 een bedrag van € 250.000 begroot, waarvan het grootste deel bedoeld is voor cursus- en trainingsaanbod, maar ook middelen voor communicatie en faciliteiten. Uitgangspunt is dat deze middelen in 2022 ingezet/belegd worden, maar dat een eventueel restant via deze bestemmingsreserve ook voor 2023 inzetbaar is. Derhalve wordt het begrotingsbedrag voor 2023 en verder pas bij de volgende bpn bepaald. Het plan van aanpak wordt eind dit jaar opgesteld en een eerste evaluatie vindt begin 2024 plaats.

Laaggeletterdheid
Zowel landelijk als lokaal als regionaal staat de aanpak van laaggeletterdheid hoog op de politieke en bestuurlijke agenda. Het is een speerpunt in het vigerende Venlose coalitie-programma. De cijfers in Venlo zijn hoog, 23% van de (beroeps)bevolking is laaggeletterd. Overigens is laaggeletterd niet hetzelfde als analfabeet, maar slaat het begrip op een onvoldoende ontwikkeling van geletterdheid (rekenen en digitale vaardigheden incluis) om goed mee te doen in economie en samenleving.
Dit vraagt dan ook om een forse intensivering van de eigen Venlose aanpak waarbij deels aangesloten kan worden op impulsen die er vanuit het Rijk aan de arbeidsmarktregio’s worden gegeven om de weerbaarheid en inzetbaarheid van mensen op de arbeidsmarkt en in de samenleving te verbeteren.
De arbeidsmarkt Noord-Limburg is in 2021 bezig met het heronderzoeken en -definiëren van de benodigde aanpak van laaggeletterdheid. Een regionaal programma is in voorbereiding en zal gericht zijn op een effectieve benadering van het geletterdheidsontwikkeling-vraagstuk. Oplevering van het programma volgt eind 2021. We hebben voor het jaar 2022 voor de lokale aanpak een bedrag van € 690.000 begroot voor dit programma. Uitgangspunt is dat deze middelen in 2022 ingezet/belegd worden, maar dat een eventueel restant via de bestemmingsreserve (innovatiebudget) ook voor 2023 inzetbaar is. Derhalve wordt het begrotingsbedrag voor 2023 en verder pas bij de volgende begroting bepaald.

Reserve Corona steunpakketten sociaal domein
Aard van de reserve    Bestemmingsreserve Overige
Programma      Gezond en actief Venlo
Doelstelling
Invulling geven aan de corona steunpakketten vanuit het Rijk.
Onderbouwing
In 2021 zijn vanuit het Rijk middelen ontvangen om invulling te geven aan corona steunpakketten.  De verwachting is dat niet alle kosten in 2021 gemaakt zullen worden en een deel van de kosten betrekking zal hebben op 2022.  Met het instellen van deze reserve wordt geborgd dat het deel van de kosten die doorlopen in 2022, geborgd zijn.

Coronasteunpakket Perspectief Jeugd en Jongeren
Het kabinet heeft landelijk € 58,5 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten om jongeren en jongvolwassenen meer perspectief te bieden in coronatijd. Jongeren moeten door de coronamaatregelen al lange tijd op relatief veel leefgebieden ‘inleveren’, terwijl zij zelf doorgaans niet tot een risicogroep behoren. Ze ervaren vaak meer dan andere leeftijdsgroepen mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst.
In Venlo is een Jeugdpakket à € 248.452 beschikbaar gesteld om jongeren, binnen de geldende beperkingen, meer mogelijkheden te bieden voor activiteiten en ontmoetingen.
Deze activiteiten zullen niet alleen in 2021 plaats vinden maar kennen een doorloop naar 2022. De verwachting is dat 60% van de kosten betrekking heeft op 2022; dit komt overeen met € 149.000.

Coronasteunpakket extra begeleiding kwetsbare groepen
De crisis heeft impact op het sociaal en mentaal welzijn van mensen in alle lagen van de bevolking. Dat geldt in het bijzonder voor mensen die al kwetsbaar waren, zoals kwetsbare en eenzame, geïsoleerde ouderen, volwassenen met psychische problematiek, mensen met een licht verstandelijke beperking en mensen zonder dak boven hun hoofd. Het Rijk heeft daarom een sociaal en mentaal welzijnspakket in het leven geroepen. Op basis van de beschikbare middelen à 500.932 zullen we - In lijn met het landelijk advies- zoveel als mogelijk inzetten op intensivering en versterking van bestaande aanpakken en trajecten, zodat we snel en slagvaardig kunnen ondersteunen. Maatschappelijke organisaties en partners kunnen subsidie aanvragen voor initiatieven gericht op steun en herstel van sociaal en mentaal welzijn van deze kwetsbare groepen.

Deze middelen zijn in 2021 vanuit het Rijk beschikbaar gesteld en zullen nog via een collegebesluit bestemd moeten worden. De verwachting is dat de kosten voor 25% betrekking hebben op 2021 en voor 75% op 2022. Dit komt overeen met € 375.000 in 2022.

Reserve Groen en Water
Aard van de reserve    Bestemmingsreserve Overige
Programma      Leefbaar Venlo
Doelstelling
Het weer op orde brengen en houden van de basis van groen en water.
Onderbouwing
Met de vaststelling van het IVOR, de Agenda Groen en Water en de daarbij behorende beheerplannen is vastgelegd op welke wijze en op welk niveau beheer en onderhoud van groen en water gewenst en noodzakelijk is.  De komende jaren moeten uitwijzen of we hiermee voldoende stappen gezet hebben voor een leefbare, klimaatbestendige en toekomstbestendige gemeente. De ingezette werkwijze zal in 2025 geëvalueerd en eventueel bijgesteld worden. Voorgesteld wordt voor de realisatie in 2022 tot en met 2025 een reserve groen en water in te stellen.

Reserve Kwaliteitsontwikkelbudget
Aard van de reserve  Overige bestemmingsreserve
Programma   Algemene Middelen

Doelstelling
Verdere noodzakelijke doorontwikkeling en professionalisering van de organisatie teneinde mee te kunnen veranderen met de omgeving en te flexibiliseren in het belang van de burger.
Onderbouwing
De afgelopen jaren is de organisatie verder op orde gebracht en is er betere controle en sturing gerealiseerd zodat we kunnen spreken van een weerbare organisatie met een financieel gezonde basis. De  bedrijfsvoering is verder op orde, er zijn efficiencyslagen gemaakt en er is via het concept van programmatisch werken organisatorische duidelijkheid en focus aangebracht.
De huidige context van de organisatie is dynamischer dan ooit en levert diverse nieuwe omvangrijke inhoudelijke uitdagingen op. Dit vraagt om een volgende stap in de ontwikkeling; een verdere noodzakelijke  doorontwikkeling en professionalisering van de organisatie. Nodig om mee te kunnen veranderen met de omgeving en te flexibiliseren in het belang van de burger.
Er zijn extra impulsen nodig die gefinancierd kunnen worden met tijdelijke middelen die ook binnen afzienbare tijd moeten renderen. Deze middelen zullen worden ingezet om de organisatie kwalitatief door te ontwikkelen, enige flexibiliteit te geven en op diverse terreinen van een impuls te voorzien, denk hierbij aan:
-   Informatiegestuurd handelen: gebruik en inzetten van data en stimuleren datavaardigheid.
-   Doorontwikkeling beleidsproces
-   Innovatie van processen en procesmatig werken
-   Rechtmatigheid en transparantie
-   Opleiding en ontwikkeling
-   Substitutie, de juiste persoon op de juiste plaats
De kosten van de investeringen op deze domeinen en benodigde financiële slagkracht zijn berekend op € 1,3 miljoen euro per jaar. Omdat deze doorontwikkeling en het naar een hoger niveau brengen van de organisatie een beweging is die niet binnen 1 jaar kan worden gerealiseerd wordt een periode van 2 jaar voorgesteld.
Op deze manier moet de organisatie vanuit de gelegde basis een verdere doorontwikkeling doormaken waardoor het voor de organisatie haalbaar blijft om de door uw raad gestelde doelen te (blijven) realiseren in het belang van de stad en alle burgers.
Er wordt een bedrag van € 1,3 miljoen opgenomen in de exploitatie 2022 en eenzelfde bedrag in een bestemmingsreserve voor 2023.

Uitputting voorzieningen

 

Voorziening Groot onderhoud GRP+
Instandhouding-Watertaken
Voorziening GRP 2022-2025 verdeling 1,4% inflatiecorrectie over Instandhouding en Watertaken € 33.727 per jaar.
Verdeling inflatiecorrectie GRP 2022-2025;

Instandhouding 2022 53% - Watertaken 2022 47%
Instandhouding 2023 48% - Watertaken 2023 52%
Instandhouding 2024 45% - Watertaken 2024 55%
Instandhouding 2025 45% - Watertaken 2025 50%

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2021 08:35:05 met de export van 11/17/2021 08:30:05