PROGRAMMA'S EN ALGEMENE MIDDELEN

Jaarrekeningresultaat 2020

Uw gemeenteraad heeft besloten om een deel van het rekeningresultaat 2020, i.c. €4,4 miljoen in te zetten voor een vijftal doelen. Bij de beoordeling van de voorstellen is gekeken in hoeverre aan deze expliciete opdracht inhoudelijk invulling is gegeven waarbij wordt voorgesteld om de hiervoor benodigde (incidentele) middelen ten laste te brengen van de uit dit rekeningresultaat gevormde reserve. In onderstaand overzicht treft een recapitulatie aan van de voorstellen die gefinancierd worden uit het rekeningresultaat 2020 zoals opgenomen voor de begroting 2022-2025. Mede gerubriceerd en verdeeld over de vastgestelde doelen. Hoewel niet relevant voor de begroting is voor de volledigheid het jaar 2021 toegevoegd.

De afbeelding betreft een recapitulatie aan van de voorstellen die gefinancierd worden uit het rekeningresultaat 2020 zoals opgenomen voor de begroting 2022-2025. Mede gerubriceerd en verdeeld over de vastgestelde doelen. Hoewel niet relevant voor de begroting is voor de volledigheid ook het jaar 2021 toegevoegd.

Toelichting Urgente, concrete maatregelen

Coronafonds
Voorgesteld wordt om de resterende € 413K te koppelen aan het bestedingsdoel ‘Coronafonds’ en hiertoe voorstellen te doen binnen het kader van de volgende mogelijkheden:

  • Kickstartfonds verenigingen. Een ‘fonds’ om verenigingen te helpen bij de herstart van hun activiteiten, hetzij in de vorm van een bijdrage in initiatieven, hetzij door (extra) verenigingsondersteuning. Wij stellen u voor om hiervoor €75.000 te bestemmen, waarvan €37.500 als financiële bijdrage aan initiatieven en €37.500 in de vorm van verenigingsondersteuning;
  • Jongerenwerk. Tijdelijk extra aandacht voor de groep jongeren die het als gevolg van de pandemie en de beperkende maatregelen moeilijk hebben. Hiervoor voorzien we €88.000,-, waarvan €40.000 specifiek voor jongerenwerk en €35.000 als bijdrage aan activiteiten;
  • (Hufterproof) beweegtoestellen in de openbare ruimte voor senioren en minder validen. Voor deze investering voorzien we €188.000;
  • Eenzaamheid, i.c. extra televisie-uitzendingen voor de doelgroep ‘eenzamen’, tablets voor senioren. Hiervoor voorzien we €75.000, waarvan €37.500 voor activiteiten en tablets en €37.500 aan de hiervoor noodzakelijke ondersteuning.

Gemeenschapsaccommodaties
Het beleidskader voor gemeenschapsaccommodaties wordt begin 2022 geactualiseerd, echter via dit begrotingsvoorstel worden enkele acute vraagstukken voorgelegd. Enerzijds de wens is tot verduurzaming van accommodaties en anderzijds vraagstukken rondom jongerenaccommodaties. We hebben dit begroot op € 200.000.

Verduurzaming Maatschappelijk vastgoed
Het verduurzamen van het gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed moet bijdragen aan de lokale klimaatdoelstellingen zoals geformuleerd in het programma duurzame en circulaire hoofdstad. Daarnaast kan via verduurzaming een kostenbesparing worden gerealiseerd op beheer, onderhoud en exploitatie van het gemeentelijk vastgoed. Met name het terugdringen van de stijgende energielasten is een belangrijk aandachtspunt. Tot slot is het relevant om te melden dat we als gemeente een voorbeeldrol hebben.
In de afgelopen jaren zijn diverse voorbereidende studies gedaan. Voorgesteld wordt om in 2021 op basis van deze bouwstenen te komen tot een plan van aanpak waarin concreet wordt bepaald voor welke gebouwen welke verduurzamingsmaatregelen kunnen worden getroffen.  Hierbij dient voorrang gegeven te worden aan gebouwen in de wijk Hagerhof-Oost aangezien deze wijk is aangewezen als eerste gas(t)vrije wijk. Selectiecriterium is onder meer de te behalen besparing op de energielasten. De bestemmingsreserve duurzaamheid wordt opgehoogd met € 500.000 welke in algemene zin wordt ingezet ter bevordering van verduurzaming van maatschappelijk vastgoed.

Stimuleren wijkakkoorden en initiatieven circulaire en duurzame hoofdstad
De klimaatopgaven en bijbehorende transities zijn enkel succesvol in een brede coalitie van uitvoeringspartijen. De grootste opgave binnen het programma duurzaam & circulair is namelijk de houding van de inwoners en bedrijven (draagvlak/ kansen zien).  De afgelopen jaren heeft Venlo veel geïnvesteerd en succesvolle experimenten vormgegeven vanuit een bottom up aanpak tezamen met inwoners en maatschappelijke partners.
Afgelopen jaar zijn er in 3 wijken klimaatwijkakkoorden afgesloten en zijn duurzaamheidsinitiatieven op gang gebracht met stimuleringsbijdragen. Opschalen in het aantal klimaatwijkakkoorden en duurzaamheidsinitiatieven van inwoners en partners vraagt om middelen.  De effecten hiervan dragen bij aan de doelstellingen en bijbehorende indicatoren in het volledige programma (energietransitie, klimaatadaptatie en circulair).
De kosten voor voortzetting van stimuleren initiatieven en klimaatwijkakkoorden en stimuleringsbijdragen in initiatieven bedragen € 125.000 voor 2022.

Transformatie Jeugd
Het begrotingsvoorstel transformatie jeugd is een structureel voorstel om de jeugdzorg dusdanig te transformeren zodat we in de toekomst niet meer met stijgende jeugdzorgkosten geconfronteerd worden. De succesvolle voormalige kansendossiers krijgen hierin ook een plek.  Het eerste jaar bevat het voorstel een bedrag van € 500.000 extra om de acute wachtlijstproblematiek aan te pakken.

Sociale basis subsidieplafond
 De subsidieregel Sociale Basis biedt de mogelijkheid voor vrijwilligersorganisaties om financiële steun te vragen. Voor deze subsidieregel wordt het subsidieplafond verhoogd zodat we de vrijwilligersorganisaties ook daadwerkelijk de gevraagde financiële steun kunnen leveren voor hun bijdrage aan de sociale basis.

Laaggeletterdheid
Zowel landelijk, regionaal als lokaal staat de aanpak van laaggeletterdheid hoog op de politieke en bestuurlijke agenda. Het is een speerpunt in het huidige Venlose coalitieprogramma. De cijfers in Venlo zijn hoog, 23% van de (beroeps)bevolking is laaggeletterd. Overigens is laaggeletterd niet hetzelfde als analfabeet, maar slaat het begrip op een onvoldoende ontwikkeling van geletterdheid (rekenen en digitale vaardigheden incluis) om goed mee te doen in economie en samenleving.
Dit vraagt dan ook om een forse intensivering van de eigen Venlose aanpak waarbij deels aangesloten kan worden op impulsen die er vanuit het Rijk aan de arbeidsmarktregio’s worden gegeven om de weerbaarheid en inzetbaarheid van mensen op de arbeidsmarkt en in de samenleving te verbeteren.
De arbeidsmarkt Noord-Limburg is in 2021 bezig met het heronderzoeken en -definiëren van de benodigde aanpak van laaggeletterdheid. Een regionaal programma is in voorbereiding en is gericht op een effectieve benadering van het geletterdheidsontwikkeling-vraagstuk. Oplevering van het programma volgt eind 2021. We hebben voor het jaar 2022 een bedrag van € 425.000 begroot voor dit programma. Uitgangspunt is dat deze middelen in 2022 ingezet/belegd worden, maar dat een eventueel restant via de bestemmingsreserve (innovatiebudget) ook voor 2023 inzetbaar is. Derhalve wordt het begrotingsbedrag voor 2023 en verder pas bij de volgende begrotingsbehandeling bepaald.

Maatschappelijke opvang en initiatief internationale werknemers
Het grootste deel van de extra uitgaven in het begrotingsvoorstel hebben betrekking op de toename van het aantal dakloze internationale werknemers. Op verzoek van het rijk heeft de gemeente Venlo vanwege corona in 2 perioden in 2020/2021 dakloze internationale werknemers opgevangen. Om zicht te hebben op deze mensen en hen te begeleiden naar werk en huisvesting of terug naar het land van herkomst is Barka ingezet met goede resultaten. Het afbouwen van de opvang van dakloze internationale werknemers betekent dat er zichtbaar meer daklozen op straat zijn. Om toch enig zicht op deze mensen te houden en actief te begeleiden wordt voorgesteld een uitvalsbasis voor Barka in Venlo te realiseren. De kosten zijn voor het inhuren van Barka voor 24 uur per week en het bieden van die uitvalsbasis waar zij contact kunnen hebben met de doelgroep bedragen €100.000 voor 2022. Voorgesteld wordt om de dekking via het jaarrekeningresultaat 2020 te laten lopen. De inzet van Barka betekent voor een groot deel van de groep weer perspectief en voor de samenleving reducering van de overlast.
Daarnaast is de instroom in de maatschappelijke opvang de afgelopen jaren toegenomen. Tegelijkertijd neemt ook de verblijfsduur in de opvang toe vanwege meer mensen met hele complexe problematiek en de beperkte beschikbaarheid van vervolghuisvesting. Hierdoor is de beschikbare capaciteit voor maatschappelijke opvang niet toereikend meer. Omdat de uitwerking voor structurele uitbreiding nog niet gereed is en er ook nog geen concrete afspraken zijn over eventuele financiering door derden kan nu nog niet aangegeven worden met welke kosten rekening gehouden moet worden. Daarom is hiervoor geen bedrag opgenomen. Wel is in de voorgaande jaren een reserve Maatschappelijke Opvang ingericht ter hoogte van € 160.000. Daarnaast is ook in het plan van aanpak dakloosheid, de zgn. Blokhuismiddelen een bedrag van € 390.000 gereserveerd voor deze uitbreiding. Om het draagvlak in de samenleving te vergroten voor de aanwezigheid van dak- en thuislozen, wordt een campagne à € 25.000 ingezet. Verder is € 10.000 gereserveerd voor het ontwikkelen van een straatkompas, dit biedt (vrijwilligers-)organisaties c.q. professionals maar ook dak- en thuislozen zelf inzicht in welke zaken en voorzieningen er in Venlo zijn geregeld voor (dreigende-) dak- en thuislozen.

Zondagsreiniging
Het centrum trekt op zondagmiddag veel publiek. Dit publiek laat veel ‘vuil’ achter. Om de binnenstad schoon en aantrekkelijk te houden is een extra reiniging op zondag noodzakelijk. Het is niet mogelijk andere (doordeweekse) reinigingsrondes te herschikken.
Zo’n extra weekendreiniging op zondag kost structureel € 80.000 per jaar. Voorgesteld wordt om dit t/m 2025 te financieren uit de jaarrekeningresultaat 2020 en vervolgens het structureel gedeelte inbrengen in de coalitieonderhandelingen.

Integrale gebiedsontwikkeling Arcen en meekoppelkansen hoogwaterbescherming
Met het oog op de voorgenomen gebiedsontwikkeling Arcen en de mogelijke meekoppelkansen hoogwaterbescherming die gerelateerd is aan deze ontwikkeling, stellen wij u voor om een integraal plan te maken. De recente hoogwaterproblematiek laat zien dat we in de toekomst meer nog dan nu rekening moeten houden met hogere waterstanden van de Maas. Deze maatregelen combineren we met ingrepen in de openbare ruimte op het gebied van verkeer, groen en andere ruimtelijke aspecten. Voorgesteld wordt een voorbereidingskrediet te voteren van € 500.000 uit het rekeningresultaat 2020.

Kunstwerk en wandelsteigers Lage Loswal
In voorgaande jaren is reeds volop ingezet op het creëren van hoogwaardige openbare ruimtes met een goed verblijfskarakter. Onlangs is de herinrichting van de Lage Loswal afgerond en er wordt inmiddels ook al veel gebruik van gemaakt. Dit project is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Q4 en specifiek gericht op het realiseren van kwalitatieve hoogwaardige inrichting van het openbaar gebied aan de Maas. Bij de voorbereiding is gebleken dat twee gewenste onderdelen niet konden worden uitgevoerd wegens onvoldoende budget. Het betreft hier het realiseren van een monumentale kraan (verwijzend naar de historische functie van de Lage Loswal) en de aanleg van wandelsteigers, nu in totaal geraamd voor een bedrag van 2 x € 150.000, totaal  € 300.000. Wij hebben vastgesteld dat beide van toegevoegde waarde zijn voor de  toekomstige beleving en uitstraling van het gebied. Daarom is gekozen voor een gefaseerde uitvoering. Besloten werd die twee onderdelen wel alvast voor te bereiden en de aanleg van de fundering, rails en de palen daartoe mee te nemen in de uitvoering. Dit alles om de gewenste onderdelen alsnog op een later moment als sluitstuk van de herinrichting uit te voeren. Derhalve is er voor 2022 voor de wandelsteigers een krediet benodigd van € 150.000 en een voor het realiseren van de monumentale kraan een exploitatiebudget van € 150.000.

Kaldenkerkerweg Tegelen fase 2
De uitvoering van fase 1 (Streekweg tot Ulingsheide) wordt opgeleverd in februari 2022. Aansluitend wordt fase 2 (vanaf Ulingsheide tot de Duitse grens) gerealiseerd met eenzelfde wegprofiel. Hiermee realiseren we niet alleen een veilige en leefbare weginrichting maar ook een van gevel tot gevel toekomstbestendige inrichting, accenten zijn duurzaamheid en groene omgeving. De totale kosten voor fase 2 zijn € 653.000. Hiervan is € 238.000 gedekt door een Rijksbijdrage en van de resterende € 415.000 wordt voorgesteld dit te financieren vanuit de bestemmingsreserve jaarrekeningresultaat 2020.

Realisatie snelfietsroute Belfeld - Reuver
Met de fietsroute tussen Belfeld en Reuver wordt een combinatie gezocht tussen een recreatief fietspad en de provinciale snelfietsroute Venlo-Roermond-Sittard (VeRoSi). Het tracé bevindt zich parallel aan de Rijksweg Zuid tussen rotonde Reuver en rotonde Belfeld aan de Maaszijde van de weg. Er zal een twee-richtingen fietspad gerealiseerd worden van 3,5 meter breed, voorzien van openbare verlichting. De aanleg van het fietspad is onderdeel van het ‘Afsprakenkader Provincie Limburg - Gemeente Venlo’ d.d. 16-10-2018, RIB 2018-118, door de aanleg wordt tevens invulling gegeven aan de doelstellingen uit het Ambitiedocument Fiets. Een aanvullend krediet van € 250.000 is hiervoor nodig.

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2021 08:35:05 met de export van 11/17/2021 08:30:05