Bijlagen

Bijlage VII Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Taakveld

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

0.1 Bestuur

3.160

7.122

3.160

7.136

2.951

7.253

2.951

7.499

0.10 Mutaties reserves

14.975

18.034

14.743

15.157

4.834

7.146

4.382

5.736

0.11 Resultaat baten en lasten

0.2 Burgerzaken

1.997

3.046

1.888

3.024

3.378

4.464

3.662

4.746

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

72

72

72

72

0.4 Overhead

139

41.016

139

40.835

189

40.738

189

40.608

0.5 Treasury

10.313

6.140

10.188

5.796

10.161

5.581

10.192

5.021

0.61 OZB woningen

17.170

1.127

17.320

1.486

17.432

795

17.432

795

0.62 OZB niet-woningen

22.370

763

22.420

763

22.457

763

22.457

763

0.63 Parkeerbelasting

2.500

3.087

3.087

3.087

0.64 Belastingen overig

673

209

673

209

673

209

673

209

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

256.249

241.416

233.842

228.492

0.8 Overige baten en lasten

80

21.163

80

17.996

80

10.479

80

6.313

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

8.458

8.495

8.495

8.495

1.2 Openbare orde en veiligheid

353

3.655

353

3.191

353

3.008

353

3.006

2.1 Verkeer en vervoer

1.329

18.759

1.328

17.799

1.168

18.839

1.168

19.128

2.2 Parkeren

426

1.931

302

1.976

302

2.192

302

2.174

2.4 Economische havens en waterwegen

354

379

354

478

353

280

355

276

3.1 Economische ontwikkeling

570

4.070

27

2.601

2.562

2.506

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

4.084

6.015

14.365

16.250

113

1.950

113

1.931

3.3 Bedrijvenloket en -regelingen

657

917

657

815

657

806

657

806

3.4 Economische promotie

2.128

672

2.128

656

2.128

656

2.128

656

4.2 Onderwijshuisvesting

72

8.583

72

9.066

72

9.314

72

9.589

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

5.710

8.634

5.710

8.210

5.705

8.205

5.031

7.531

5.1 Sportbeleid en activering

247

1.952

247

2.090

247

2.090

247

2.090

5.2 Sportaccommodaties

2.969

7.490

3.040

7.508

3.110

7.685

3.110

8.309

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

122

7.436

122

7.108

122

7.083

122

7.043

5.4 Musea

225

2.857

225

2.799

225

2.851

225

2.893

5.5 Cultureel erfgoed

406

380

379

378

5.6 Media

2.141

2.131

2.131

2.131

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.561

10.834

1.277

10.149

1.277

10.054

1.277

10.037

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

788

23.877

788

23.360

788

22.885

788

22.743

6.2 Wijkteams

207

207

207

207

6.3 Inkomensregelingen

48.435

55.031

50.835

57.176

51.999

58.281

52.463

59.066

6.4 Begeleide participatie

79

16.635

79

16.635

79

16.635

79

16.635

6.5 Arbeidsparticipatie

1.007

8.309

969

8.228

942

8.516

942

8.503

6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO

2.373

2.357

2.357

2.357

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

1.207

25.862

1.213

23.670

1.219

22.422

1.219

21.795

6.72 Maatw.dienstverlening 18-

3.672

35.627

3.672

34.052

3.672

33.266

3.672

33.266

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

1.508

32.927

1.508

33.069

1.508

33.215

1.508

33.270

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

1.081

3.059

1.081

3.058

1.081

3.058

1.081

3.058

7.1 Volksgezondheid

578

7.248

578

7.156

578

7.169

578

7.183

7.2 Riolering

8.588

6.305

9.063

6.779

9.498

7.213

9.863

7.579

7.3 Afval

12.787

10.363

12.654

10.230

12.653

10.230

12.654

10.229

7.4 Milieubeheer

1.017

854

854

814

7.5 Begraafplaatsen-crematoria

399

348

399

348

399

347

399

347

8.1 Ruimtelijke ordening

306

1.949

3.162

4.775

3.162

4.687

3.162

4.687

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

35.007

35.495

39.664

40.668

13.300

14.487

12.611

13.827

8.3 Wonen en bouwen

5.929

11.168

5.644

9.713

5.644

9.140

5.644

9.100

Totaal

471.805

471.681

476.628

476.507

421.438

421.052

415.419

415.406

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2021 08:35:05 met de export van 11/17/2021 08:30:05