Bijlagen

Bijlage III Kerngegevens

Aantallen
begroting
2022

A. Sociale structuur

Aantal inwoners

101.984

waarvan:

- inwoners < 18 jaar

17.853

- inwoners van 18 tot 64 jaar

61.850

- inwoners > 64 jaar

22.281

Lage inkomens

16.882

Bijstandsontvangers

2.981

- WWB

2.741

- IOAW / IOAZ

240

Uitkeringsontvangers

waarvan:

- Bijstandsontvangers

2.981

- WAO/WIA

3.708

- Militairen

51

- WAZ

71

- WAJONG

1.369

- WSW

539

Minderheden (overeenkomstig definitie Gemeentefonds)

8.910

Aantal huishoudens

47.964

waarvan één-ouder-huishoudens

3.514

B. Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente (in ha.)

12.414

Oppervlakte bebouwing (in ha.)

951

Oppervlakte binnenwater (in ha.)

485

Woningen en recreatiewoningen

48.463

Bedragen x € 1.000

Bedragen
begroting
2022

C. Financiële structuur

Ongebonden belastingen

45.139

Uitkeringen uit het Gemeentefonds

256.249

Totaal reserves en voorzieningen per 1 januari

141.583

waarvan:

- reserves

111.886

- voorzieningen

29.697

Boekwaarde investeringen (geactiveerde kapitaaluitgaven)

369.141

Gehanteerd rentepercentage

3%

Totaal langlopende geldleningen (vaste schuld per 1-1-2022)

252.373

D. Woonlastenbepalende kengetallen

Waarde woningen en niet-woningen

17.490.726

waarvan:

- WOZ waarde woningen eigenaren

10.776.040

- WOZ waarde niet-woningen gebruikers

3.357.343

- WOZ waarde niet-woningen eigenaren

3.357.343

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2021 08:35:05 met de export van 11/17/2021 08:30:05